Om uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, respecteert MAGIMIX de wetgeving inzake de bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens. De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden in de Europese Unie.

We hebben dit document, hierna “het document” genoemd, zodat u weet welke persoonlijke gegevens wij registeren en u met vertrouwen met ons kunt communiceren wanneer u onze website gebruikt (hierna de “site” genoemd).

Het doel van dit document is om u te informeren over de redenen voor de verwerking van verzamelde gegevens via de site en u te informeren over uw rechten.

We behouden het recht om dit document zonder vooraankondiging aan te passen als de wijzigen in onze diensten en door e wet van toepassing zijn.

1         WIE ZIJN WIJ?

De Site wordt beheerd door MAXIMIX SAS in Frankrijk, met een gestort vermogen van 40 000€ geregistreerd bij RCS Créteil 379 216 112 waarvan de hoofdzetel zich bevindt op 48 rue des Vignerons 94300 Vincennes. (hierna te noemen “MAGIMIX”)

2         WANNEER VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

U zal worden gevraagd om persoonsgegevens te vertstrekken om: 

- uw account aan te maken,

- in te loggen op uw account,

- uw producten op te slaan,

- het dichtstbijzijnde verkooppunt te vinden vanaf uw huidige locatie,

- op de hoogte gebracht te worden zodra een artikel opnieuw op voorraad is,

- uw aankopen te doen of uw aankooplijst op te stellen,

- mee te doen aan een spelletje,

- een reactie achter te laten op een product of een recept,

- een product te beoordelen,

- een recept te plaatsen

- de klantenservice te kunnen benaderen,

- inschrijving op onze nieuwsbrief en om algemene of gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen,

- contact met ons.

Sommige persoonsgegevens die u kunnen worden gevraagd zijn verplicht. Verplichte gegevens worden aangegeven met een asterix of een rode driehoek, de andere gegevens zijn optioneel.

Het ontbreken van verplichte persoonsgegevens maakt het onmogelijk om toegang te krijgen tot alle, of een deel van de, diensten van de Site.

3         WELK SOORT PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE ?

MAGIMIX verzamelt van u de volgende persoonsgegevens :

 Identificatiegegevens :

o   Aanspreektitel/achternaam/voornaam/geboortedatum,

o   E-mailadres,

o   Postadres,

o   Telefoonnummer.

Productgegevens

o   Aangekochte producten,

o   Datum van aankoop, plaats van aankoop,

o   Aaankoopbewijs,

o   Productfoto’s of –video’s.

Verbindingsgegevens: IP-adres, navigatiegeschiedenis, surfgedrag op de site.

Localisatiegegevens: Geografische positie

Gegevens over de recepten : schrijfwijze, plaatsen van het recept, commentaar op het recept, favoriet maken van recepten ...

Tenslotte worden er anonieme gegevens opgeslagen op de site die MAGIMIX niet toelaten om de gebruikers te identificeren.

4       VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT ?

MAGIMIX is verplicht om persoonsgegevens verwerken om verschillende redenen. De gegevens kunnen dus nodig zijn:

- om onze contractuele verplichtingen na te komen, in het bijzonder de garanties;

- om van toepassing zijnde wetten en regels te respecteren;

- voor ons legitiem belang bij de ontwikkeling van onze dienstverlening en vooral om onze producten en diensten te verbeteren.

Overigens kunnen sommige van uw persoonsgegevens alleen worden verzameld met uw toestemming.

Overzichtstabel van de verwerkingsdoeleinden van uw persoonlijke gegevens en uitgangspunten

Doeleinden

Uitgangspunt voor de verwerking

Verwerkte gegevens

Aanmaken van uw account

Contractuele verbintenissen

Identificatiegegevens

Productverkoop

Contractuele verbintenissen

Identificatie-, leverings- en productgegevens

Ontvangen van uw betalingen of uw terugbetalingen uitvoeren

Contractuele verbintenissen

Identificatiegegevens en gegevens m.b.t. betaalmiddelen

Beheer van bestellingen en leveringen

Contractuele verbintenissen

Identificatie- en productgegevens

Informeren over de beschikbaarheid van een artikel op voorraad

Contractuele verbintenissen

Identificatiegegevens

Deelname aan spelletjes

Contractuele verbintenissen

Identificatiegegevens

Schrijven van een reactie/een vraag of een beoordeling

Toestemming

Identificate- en beoordelingsgegevens

Gebruik van de Klantenservice

Contractuele verbintenissen

Identificatie-, localiserings- en productgegevens

Ontvangst van onze nieuwsbrief

Toestemming

Identificatiegegevens

Toestaan om gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen

Toestemming

Identificatie- en productgegevens

Statistieken produceren om onze producten en diensten te verbeteren

Legitiem belang

Anonieme gegevens en productgegevens

5        AAN WIE GEVEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ?

We kunnen persoonsgegevens verzameld op de site delen met andere entiteiten, te weten:

Service providers

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze serviceproviders, in het bijzonder hosting en website-ontwikkeling. Deze bedrijven voeren bepaalde ondersteunende functies uit voor ons (hosting, onderhoud, verzending van communicatie, ...). Zij zijn niet gemachtigd om u gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die van de taken die wij aan hen toevertrouwen en zijn verplicht zich houden aan de wetgeving van toepassing inzake de bescherming van privacy en persoonsgegevens, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Andere gebruikers gebruikers op de site

Wanneer u opmerkingen plaatst, uw mening geeft of vragen stelt op de site, is uw naam of pseudoniem zichtbaar voor andere gebruikers.

 Andere entiteiten

Wij behouden ons het recht om uw persoonsgegevens bekend te maken bij andere partijen in het geval dat de wet, een toepasselijke wettelijke bepaling, een gerechtelijk bevel of regelgeving dit vereist of machtigt, of als dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van een onderzoek, of een procedure, op het nationale grondgebied of in het buitenland. In aanvulling van de hierbovengenoemde veronderstellingen, kunnen we niet-persoonlijke informatie aan derden bekend maken, zoals geregistreerde statistieke gegevens.

In principe is het niet de bedoeling om de verzamelde persoonsgegevens over te dragen buiten de Europese Unie. Deze persoonsgegevens worden gehost op een server gebaseerd in Europa.

U hebt toegang tot uw persoonsgegevens en kunt ze bekijken door u in te loggen op uw account (https://shop.magimix.nl/mijn-account), of door op elk moment contact op te nemen met de klantenservice van MAGIMIX via het contactformulier op de site.

6      HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS ?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken zoals hiervoor beschreven. De persoonsgegevens die het mogelijk maken om het bewijs van een recht of een contract vast te stellen, of bewaard in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting, worden echter tijdelijk gearchiveerd voor een duur van niet langer dan benodigd voor de hierboven genoemde doeleinden.

De persoonsgegevens die worden gebruikt voor commerciële doeleinden  worden bewaard gedurende drie jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie of vanaf het einde van de verzameling van deze persoonsgegevens.

Het verwijderen van persoonsgegevens gebeurt door een anonimisering of een verwijdering.

De persoonsgegevens kunnen op een geanonimiseerde manier worden bewaard voor statistische doeleinden.

De registratie van een product geeft de Magimix als Verkoper de mogelijkheid om de KLANT te benaderen met betrekking tot elke informatie, update of andere inlichtingen over de levenscyclus of de veiligheid van het product gedurende de garantietermijn.

7         WAT ZIJN UW RECHTEN ?

Elke betrokkene beschikt over de volgende rechten:

- Het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens,

- Het recht op rectificatie en aanvulling van zijn persoonsgegevens,

- Het recht op verwijdering van zijn persoonsgegevens (behalve transactiegegevens),

- Het recht op vergetelheid: om ‘vergeten’ te worden door MAGIMIX (behalve transactie- en garantiegegevens),

- Het recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens,

- Het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die hij aan MAGIMIX heeft vertstrekt te verkrijgen, in een duidelijk en gestructueerd formaat,

- en, indien legitiem, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Dit recht kan op elk moment worden uitgeoefend door naar uw account te gaan (https://shop.magimix.nl/mijn-account) of door op elk moment contact op te nemen met de klantenservice van MAGIMIX via het contactformulier op de site. De betrokkenen kunnen tevens een klacht indienen bij de CNIL (Franse Commissie voor Informatica en Vrijheden) of een andere autoriteit die gaat over de gegevensbescherming van een lidstaat van de Europese Unie.

Elke betrokkene kan zijn instructies geven aan Magimix over het lot van zijn gegevens na overlijden.

Commerciële prospectie: u kunt er op elk moment voor kiezen om geen commerciële prospectie meer te ontvangen door de afmeldingslink te gebruiken onderaan de berichten die naar u zijn verzonden of door u te verbinden met uw account.

8        HOE ZIT HET MET DE COOKIES ?

Tijdens  het surfen op de site kunnen cookies worden geplaatst op uw computer, tablet of uw smartphone.

Het gebruik van de cookies is onderheving aan uw uitdrukkelijke, voorafgaande en specifieke toestemming, voordat ze kunnen worden geplaatst. We verkrijgen uw toestemming via een banner die enerzijds duidelijke en expliciete informatie bevat over de doeleinden waarvoor de cookies worden gebruikt, en anderzijds informatie over de manieren waarop u het gebruik van cookies kunt weigeren.

Door de site te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit huidige document. Indien u het gebruik van deze cookies niet accepteert, kunt u ze uitschakelen door de instructies hieronder te volgen in de rubriek “Cookies uitschakelen”.

Definitie van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met de pagina’s van de website worden meegestuurd en door de browser op de harde schijf van het apparaat (computer, tablet ...) worden opgeslagen. Cookies kunnen u als klant identificeren en uw persoonlijke voorkeuren opslaan (bijvoorbeeld uw taalkeuzes),  alsook technische informatie.

Bovendien kunnen we ook tags gebruiken, ook wel “pixel web” of “Clear GIF” genoemd of soortgelijke technologieën die gebruikt worden om verifiëren hoe u onze site gebruikt en om te zien welke pagina’s van onze site u bezoekt.

De (mogelijke) gebruikte soorten cookies

- De “noodzakelijke” cookies laten u toe de essentiële functies van de site te gebruiken. Zonder deze cookies is de site niet optimaal bruikbaar.

- De “optionele” cookies zijn niet noodzakelijk, maar faciliteren het gebruik van de site.

- De cookies voor “publieksmeting” analyseren het verkeer en het gebruik van de website, en identificeren mogelijke storingen. Deze helpen ons om uw ervaring met en uw mening over de site te verbeteren.

- “Advertising” cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven op basis van het vorige bezoek of het bezoek aan andere websites door de gebruiker. Door het gebruik van de advertising cookies te weigeren zijn de advertenties die u ziet op onze site niet aan uw voorkeuren aangepast.

- De “sociale” cookies worden gebruikt om het mogelijk te maken om de inhoud van de site te delen met uw vrienden via, onder andere, Facebook. Er worden cookies geplaatst om informatie te verkrijgen en te ontvangen over uw gebruik van deze functies.

DE COOKIES UITSCHAKELEN

Tijdens uw eerste bezoek aan de site informeert een banner u over de aanwezigheid van deze cookies en nodigt u uit om uw keuze aan te geven. De cookies worden alleen geplaatst indien u ze goedkeurt door verder te gaan met het surfen op de site.

Bovendien kunt u op elk moment het gebruik van elk van de cookies beheren door te klikken op de link in het menu van de site: https://shop.magimix.nl/module/cookiebanner/settings

9        MODIFICATIE VAN DIT DOCUMENT

Het is mogelijk dat we dit huidige document herzien of aanvullen om nieuwe doeleinden of veranderingen in de wet aan te geven. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment het document gepubliceerd wordt. Gelieve regelmatig deze pagina na te kijken om geïnformeerd te blijven over eventuele wijzigingen

10     CONTACT

Voor elke opmerking of vraag met betrekking tot dit document kunt u zich op elk moment wenden tot de klantenservice van MAGIMIX via het contactformulier op de site.